זכויות

זכויות סטודנטים וסטודנטיות

 • בחינות ועבודות
 • העסקת סטודנטים בשירות המדינה
 • חופש הביטוי של סטודנטים
 • חופש ההתארגנות של סטודנטים
 • חוק זכויות הסטודנט
 • זכויות סטודנטים הורים
 • זכויות עולים ובני מיעוטים
 • כרטיסי סטודנט
 • לקויות למידה
 • משמעת באקדמיה
 • מילואים
 • מניעת הטרדות מיניות באקדמיה
 • נגישות
 • נציב/ת קבילות סטודנטים במוסד

 

הטבות לסטודנטים וסטודנטיות

 • ארנונה
 • הטבות מיסוי וביטוח לאומי
 • הנחות במעונות היום (תמ"ת)
 • מלגות לסטודנטים וסטודנטיות
 • תחבורה ציבורית

 

תשלומים ושכר לימוד

 • אי גביית תשלום על פטור מקורסים
 • גובה דמי הרישום לתואר ראשון
 • גובה דמי הרישום לתואר שני
 • גובה שכר הלימוד
 • החזר בשל הפסקת לימודים
 • החזר מקדמת שכר לימוד
 • השעיית הלימודים בתואר הראשון
 • שכר לימוד שווה
 • מועדי תשלום שכר הלימוד
 • עלויות טפסים ועותקי בחינה
 • תשלום חלקי בתואר ראשון
 • תשלום ללימוד חלקי תואר שני
 • תשלום עבור לימודים אנגלית
 • תשלומי חובה ותשלומים נלווים

 

מועמדים ללימודים בהשכלה הגבוהה

 • איסור על אפליה בקבלה ללימודים
 • איסור שימוש במידע על מועמדים
 • גובה דמי הרישום במוסדות
 • החופש לבחור את תחום הלימודים
 • זכות טיעון בוועדות הדנות בעניינו
 • שוויון הזדמנויות בקבלה

 

 

לצפיה בניוזלטר לחץ כאן >