רווחה

סיוע במימון שכר הלימוד

 

 

 פיקדון - מענק צה"ל

 לידיעת הסטודנטים משוחררי צה"ל - ניתן לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון באמצעות שובר שיונפק על-פי בקשת הסטודנט במדור שכר לימוד.

לתשומת לבכם, על-פי החוק, בכל מקרה של החזר כספים עקב הפסקה או ביטול לימודים, על מוסד הלימודים להחזיר את כספי הפיקדון שנמשכו בגין הלימודים ישירות לבנק שבו מתנהל הפיקדון של התלמיד (החייל המשוחרר). בשום מקרה לא יוחזרו כספי הפיקדון לחייל המשוחרר עצמו.

 

סטודנטים יקרים מלבד המלגות שמופיעות בראשי יש מלגות נוספות של המכללה: 

 

סטודנטים הלומדים תכנית לימודים מלאה במסלול האקדמי והעונים על הקריטריונים שלהלן זכאים למלגה בשכר הלימוד.

לידיעת הסטודנטים : המכללה אינה מעניקה הנחות בשכר לימוד וכל הפחתה בשכר הלימוד כמוה כמלגה וכפופה לנוהל כפל מלגות.

כמדי שנה מעניקה המכללה לכלל הלומדים בה  מלגות בסך כולל של כשבעה מיליון ש"ח.

1. המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות לפי קריטריונים שנקבעו על-ידי ועדת המלגות. טפסים לבקשת מלגות סיוע ניתן להוריד מאתר המכללה במועדים שיפורטו בתחילת שנת הלימודים על-גבי לוחות המודעות. את הטפסים, בצירוף האישורים הדרושים, יש להחזיר במועד שייקבע, למדור שכר לימוד.

2. סטודנטים בני העיר נתניה - מלגה מטעם עיריית נתניה בשיעור 7.5% (על-פי אישור העירייה והעברת המלגה בפועל).

הקריטריונים המזכים במלגה נקבעים על-ידי העירייה. קריטריון יסודי הוא רישום במרשם האוכלוסין ומגורים בעיר נתניה בחמש השנים האחרונות לפחות.

3. שני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה - מלגה בשיעור 5% לכל סטודנט.

4. תינתן עדיפות במתן מלגות לקצינים ולוחמים בצה"ל וכן למי ששירת במילואים בשנה האקדמית האחרונה מעל 15 יום.

5. מלגות למצטיינים:

* מלגות הצטיינות מיוחדות, עד פטור מלא משכ"ל, בהתאם לעמידה בקריטריונים, לנרשמים לבית הספר למדעי המחשב.

* סטודנטים חדשים בתשע"ה, אשר ממוצע הבגרות שלהם 100 ומעלה וציונם בפסיכומטרי מעל 700 נקודות, יזכו במלגה בגובה מחצית שכר הלימוד בשנה הראשונה. בשנה השניה והשלישית מותנה בממוצע ציונים של 80 לפחות (אין כפל מלגות).

6. בנוסף למלגות המצוינות לעיל, מוכרת המכללה האקדמית נתניה לצורך הגשת מלגות כמפורט להלן:

מלגות מטעם קרן אימפקט, מלגות מטעם "פרויקט פר"ח", מלגות מטעם קרן דלק לחינוך לתרבות ומדע ומלגות מטעם קרן שטיינמץ. פרטים על מלגות אלה ניתן לקבל במדור שכר לימוד שבמכללה. מלגות הצטיינות מוענקות עבור הישגים משמעותיים בתום שנת הלימודים. קריטריונים מדויקים ניתן לקבל במזכירות החוג הרלוונטית.

7. תלמידים הלומדים לתואר שני במשפטים בשכר לימוד אוניברסיטאי לא יהיו זכאים למלגות המפורטות לעיל. במקרים יוצאים מן הכלל תידון ועדת המלגות בבקשה.

8. הזכאים למלגות השונות לא יהיו זכאים לכפל מלגות בשום מקרה, מעבר לסף המכסימלי שייקבע מעת לעת. ניתן לעיין בנוהל כפל מלגות באתר המכללה, בכתובת:www.netanya.ac.il מתעניינים – מידע למתעניין.

9. סטודנט יוכל להגיש בקשה למלגה מכל סוג שהוא רק אם יחתום על נוהל כפל מלגות וטופס אישור קיזוז מלגות המכללה ממלגת פרויקט המצוינות. טפסים אלו ניתנים להורדה באתר האינטרנט של המכללה.

 

 

לרשימת המלגות לחצו כאן

 

הלוואות ומלגות

לשם קבלת הסדרי מימון נוחים לשכר הלימוד ניתן לפנות למספר בנקים באמצעות סניפים בנתניה או לקרן שכ"ל. לפרטים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

 

טפסים של קרן ההלוואות ומלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מטעם משרד החינוך והתרבות ניתן לרכוש בחנות הספרים שבמכללה. הלוואות אלה מוחזרות לאחר גמר הלימודים.

 

מלגות מקרנות חוץ

אגודת הסטודנטים מחלקת חוברת כתובות של קרנות חוץ המעניקות מלגות ומפרסמת את דרכי הפנייה לקרנות אלה.